Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13087/1618
Title: Bypass oranının turbofan motor karakteristiklerine etkisi
Other Titles: The effect of bypass ratio on turbofan engine characteristics
Authors: Uludağ, Alper
Şahinoğlu, Cem
Keywords: Sivil Havacılık
Civil Aviation
Issue Date: 2019
Publisher: Eskişehir Teknik Üniversitesi
Abstract: Gaz türbinli motorların tasarımı sırasında kullanılan parametrik çevrim analizleri, motorun davranışlarını geometriden bağımsız olarak sadece akışın sıcaklık ve basınç gibi değerleriyle karakterize ederler. Parametrik çevrim analizleri, itki özgül yakıt sarfiyatı (TSFC), özgül itki, itki kuvveti ve yakıt/hava oranı gibi motor performans parametreleri ile bypass oranı gibi motor tasarım seçimlerini ele alarak, yanma odası çıkış sıcaklığı gibi tasarım kısıtlayıcıları ile ilişkilendirilmektedir. Bu tez çalışmasında, günümüzde modern uçaklarda en çok kullanılan gaz türbinli motor çeşidi olan yüksek bypasslı, ayrık akışlı bir turbofan motorun parametrik çevrim analiziyle motor karakteristiklerinin davranışları incelenmiştir. Çalışmada, motorların performans parametrelerinin yanı sıra motorun termal verimi, itki verimi ve toplam verimi yeni geliştirilen bir bilgisayar programı ile araştırılmıştır. Visual Basic Application (VBA) programlama dilinde yazılan bu programın yanı sıra, Excel makro kodu ve Excel kodu, bypass oranının motor karakteristiklerine olan etkisinin incelenmesini ve parametrik analiz grafiklerinin çizilmesini kolaylaştırmak için kullanılmıştır.
The parametric cycle analyzes used in the design of gas turbine engines characterize the behavior of the engine only with variables such as temperature and pressure of the flow, regardless of its geometry. The parametric cycle analyzes are associated with design constraints such as combustion chamber outlet temperature by addressing engine design choices such as thrust specific fuel consumption (TSFC), specific thrust, thrust force and fuel / air ratio, as well as engine performance parameters and bypass ratio. In this thesis, the behavior of the engine characteristics were investigated by the parametric cycle analysis of a high bypass, unmixed flow turbofan engine which is the most widely used gas turbine engine type in modern aircraft. In addition to the performance parameters of the engines, the thermal efficiency, thrust efficiency and overall efficiency of the engine were investigated with a new computer program. This program, which was written in the Visual Basic Application (VBA) programming language, and the Excel macro code and Excel code were used to examine the effect of the bypass ratio on the motor characteristics and to simplify the drawing of parametric analysis graphs.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=vjszP7PzV0HebcjFEvDfwNiov9D7NXfIv-FLAl9_cPM2TlxqGj4tssgf_TkqJFOs
https://hdl.handle.net/20.500.13087/1618
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

164
checked on Oct 3, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.