Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13087/1603
Title: Tek katmanlı geçiş metal kalkojenitlerin üretilmesi ve karakterizasyonu
Other Titles: Monolayer transition metal dichalcogenide of production and characterization
Authors: Perkgöz, Nihan Kosku
Şahin, Ezgi
Keywords: Mühendislik Bilimleri
Engineering Sciences
Issue Date: 2019
Publisher: Eskişehir Teknik Üniversitesi
Abstract: Son yıllarda tek tabakalı geçiş metal kalkojenit malzemeler (GMK) üzerinde yapılan çalışmalar büyük bir ilgi uyandırmıştır. Bu malzemeler, nano-elektronik, fotonik, enerji depolama, biyosensör, opto-elektronik gibi birçok uygulamalarda umut vaat etmektedir. Bu çalışmada, tek katmanlı GMK malzemelerinden MoS2, WS2, MoSe2 yapılarının, kimyasal buhar biriktirme tekniği ile çeşitli alt taşlar üzerinde büyüklük optimizasyonları yapılarak büyütmelerin geniş yüzey alana yapılması ve ayrıca bu büyütmelerin kontrollü ve tekrarlanabilir hale getirilmesi sağlanmaktadır. KBB ile büyütülen GMK malzemelerin karakterizasyonunda; optik mikroskop, mikro-Raman spektroskopisi ve atomik kuvvet mikroskobu (AKM) kullanılmıştır. Optik mikroskopta, büyütülen malzemelerin aydınlık ve karanlık alan görüntüleri alınarak, üretilen malzemelerin alt taş üzerindeki dağılımları, malzemelerin büyüklükleri ve tekdüzeliği hakkında bilgi sahibi olunmaktadır. Raman spektroskopisi ölçümlerinde ise, üretilen malzemenin Raman piklerine bağlı olarak katman sayısı belirlenmekte ve fotoluminesans ölçümü alınarak malzemenin kristal yapısı hakkında bilgi sahibi olunabilmektedir. AKM ölçümleri sonucunda da malzemelerin kalınlıkları ölçülebilmekte ve malzemenin yüzey tomografisi ve pürüzlülüğü hakkında bilgi edinilebilmektedir.
In recent years, the studies related to monolayer transition metal dichalcogenide (TMDC) have aroused great interest. TMDC materials are promising in many applications such as nanoelectronics, photonics, energy storage, biosensors, optoelectronics. In this study, monolayer MoS2, WS2, MoSe2 structures of TMDC materials are made on various substrates by chemical vapor deposition (CVD) technique to grow TMDC materials with the large surface area by doing growth optimizations; and to have controlled and reproducible growth mechanisms. Characterization of TMDC materials enlarged with CVD; optical microscopy, micro-Raman spectroscopy and atomic force microscopy (AFM) were used. In the optical microscope, the light and dark field images of the materials are taken, and the distribution of the materials produced on the substrate, the information related to the size and uniformity of the materials are obtained. In Raman spectroscopy measurements, depending on the Raman peaks of the material produced, the number of layers is determined, photoluminescence measurements can be taken and information about the crystal structure of the material can be obtained. As a result of AFM measurements, the thicknesses of the materials can be measured and information about the surface tomography and roughness of the material can be obtained.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=vjszP7PzV0HebcjFEvDfwDDyak2IbmquPS8u79EQ2ZTqly_HAVEzV3PWmCq7KvV7
https://hdl.handle.net/20.500.13087/1603
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

16
checked on Oct 3, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.