Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13087/1593
Title: Merzifon amerikan board misyoner yerleşkesinde yer alan yapıların değişim analiz ve değerlendirmesi
Other Titles: Change analysis and evaluation of structures in Merzifon american board missionary campus
Authors: Halaç, Hicran Hanım
Saatçi, Büşra
Keywords: Mimarlık
Architecture
Issue Date: 2019
Publisher: Eskişehir Teknik Üniversitesi
Abstract: Merzifon, Amerikan Board Misyonerlik Örgütü'nün Batı Türkiye Misyonu'ndaki önemli istasyonlarından birisidir. Merzifon; eğitim, sağlık, yetimhane, kendine yardım atölyeleri gibi bu örgüte bağlı pek çok kurumu ve bu kurumlara hizmet veren yapıları içermektedir. Merzifon'da bu örgüte ait yapılar, zamanla artarak büyük bir yerleşke halini almıştır. Merzifon'da yer alan bu yerleşkedeki yapılar tek tek belgeler, krokiler, fotoğraflar vb. ile tespit edilmiş ve dönem içinde yaşadığı gelişim, değişim ve dönüşümleri analiz edilerek hem yapı hem de yerleşke ölçeğinde değerlendirilmiştir. Hazırlanan bu tez beş bölümden oluşmaktadır. Bunlar; giriş, materyal ve yöntem, araştırma bulguları ve araştırma sonuçları ve tartışma ve öneriler bölümüdür. Birinci bölüm olan giriş bölümünde, tez çalışmasının amacı, kapsamı ve çalışmada geçen temel kavramlara yer verilmiştir. İkinci bölümde materyal ve bu materyalin tez çalışmasında sürecinde kullanılma yöntemi açıklanmıştır. Üçüncü bölümde yer alan araştırma bulgularında Merzifon'daki Amerikan misyonerlerinin yerleşke alanındaki yapıların ayrı ayrı konum, fotoğraf vb. üzerinden gelişim, değişim ve dönüşümlerinin analizi yapılmıştır. Dördüncü bölüm olan araştırma sonuçlarında yerleşke alanına ait tüm krokilerin birleştirilmesi ile yerleşkeye ait genel değerlendirme yapılmıştır. Son bölümde ise tartışma ve öneriler yer almaktadır.
Merzifon is one of the major stations of American Board Missionary Organization's Mission in Western Turkey. Merzifon contains many institutions connect to this organization such as education, health, orphanage, self-help workshops and the structures that serve these institutions. The structures of organization in Merzifon have increased over time they have become a large campus, The structures in this campus in Merzifon were identified individually with documents, sketches, photograph, etc; by analysis of development, change and transformations over the time and they were evaluated both the building and the campus scale. This thesis consists of five chapters. These are introduction, material and method, research findings and research results, discussion and recommendations chapters. In the introduction, which is the first chapter the aim, scope and method, the basic concepts in the study were given. In the second chapter, the material and the method of using this material in the process of thesis study were explained. In research findings which is the third chapter, development, change and analyzed separately by way of the location and pictures etc. In the research results chapter, which is the forth one all sketches of the campus area were associated with each other and a general evaluation of the campus are made. In the last chapter, there are discussions and recommendations.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=vjszP7PzV0HebcjFEvDfwLDTVzS-Kv3F_w5H0yKkpR9-96ZxKVjtDEmNzo5qJt9t
https://hdl.handle.net/20.500.13087/1593
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

40
checked on Oct 3, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.