Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13087/1557
Title: Küreselleşme ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Türkiye Örneğinde Bir Değerlendirme
Other Titles: Globalization and Economic Growth Relationship: An Evaluation The case of Turkey
Authors: Polat, Çetin
Peker, Kadir Özgür
Issue Date: 2020
Abstract: Küreselleşme, insan yaşamının her alanında etkisini git gide artırmaktadır. Küreselleşmenin ülke yaşamına olumlu ve olumsuz etkileri ile ilgili farklı görüşler olsa da dışa açık serbest piyasa ekonomi stratejileri ile ekonomisine yön veren ülkeler, çeşitli düzeylerde bu etkileri hissetmektedir. Dünyanın en gelişmiş ülkelerinin sahip olduğu çok uluslu şirketlerin gerçekleştirmiş olduğu uluslararası yatırımlar küreselleşme sürecinin temel faaliyetleridir. Bu süreçte, farklı ülkelerdeki düşük maliyetli ve verimliliği yüksek üretim faktörlerini üretim sürecine dahil etmek ve hedef pazarlara mümkün olduğunca yaklaşmak isteyen uluslararası yatırımcılar, her geçen zaman daha da büyümüş ve etkilerini artırmışlardır. Bu gibi faaliyetlerin yatırımların yapıldığı ev sahibi ülkelerin ekonomilerine yapmış olduğu katkı tartışılmazdır. Kuruluşundan bu yana Türkiye, küreselleşmenin etkilerini git gide daha fazla hissederek bu dünya düzeninde yerini almaya çalışmıştır. Türkiye’nin bugünkü ekonomik büyüklüğe ulaşmasında küresel ekonomik faaliyetlerin yapmış olduğu katkı tartışılmazdır. Bununla birlikte Türkiye küresel yapıya entegrasyon sürecinin olumsuz etkilerine de maruz kalmıştır. Böyle durumlarda ülke ekonomisi bu olumsuz etkiler dolayısıyla zarar görürken, ülke yönetiminin de zor ve sıkıntılı zamanlar yaşamasına neden olmuştur Bu çalışmada, küreselleşme ve büyüme arasındaki ilişki KOF küreselleşme indeksleri ve Türkiye’nin 1970 – 2018 dönemi büyüme değerleri temelinde istatistiksel olarak analize tabi tutulmuştur. Bu bağlamda, Türkiye’nin büyüme verileri ile KOF küreselleşme indeksleri, Basit Doğrusal Regresyon, Tek-Değişkenli Polinomiyal Regresyon, Basit Korelasyon ve Çoklu Korelasyon analizlerine tabi tutulmuştur. Analizler sonucunda reel GSYH değerleri ile KOF Küreselleşme İndeksleri arasında yüksek düzeyli ilişki belirlenmiştir. Dolayısıyla, büyüme ve küreselleşme arasında önemli düzeyde bir ilişkinin olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Globalization is gradually increasing its influence in all areas of human. Although there are different views on the positive and negative effects of globalization, the countries that give direction it’s economy with outward open market strategies feel these effects at various levels. The international investments made by multinational companies owned by the most developed countries of the world are the main activities of the globalization process. In this process, international investors who want to include low-cost and high-efficiency inputs in the production process in different countries and come near the target markets have grown more and more. The contribution of these activities to the economies of the host countries where investments are made is indisputable. Since its inception Turkey increasingly feeling the effects of globalization tried to take its place in the world order. In the achievement of Turkey's current economic size, the contribution of global economic activity is unquestionable. However, Turkey is also exposed to the negative effects of the process of integration into the global structure. The such cases, while it’s economy suffered due to these negativities, it also gave it's administration a hard time. In this study, the relationship between globalization and growth is analyzed statistically on the basis of the KOF indexes of globalization and Turkey’s growth parameters for 1970-2018 period. In this context, Simple Linear Regression, Polynomial Regression in One Variable, Simple Correlation and Multiple Correlation analysis was applied to Turkey's growth data and the KOF indexes of globalization data. As a result of the analysis, a high-level relationship was determined between real GDP values and the KOF Globalization Indexes. Therefore, it is concluded that there is a significant relationship between growth and globalization.
URI: https://app.trdizin.gov.tr/makale/TkRJek1Ua3pNdz09
https://hdl.handle.net/20.500.13087/1557
ISSN: 2147-1185
2147-1185
Appears in Collections:İnşaat Mühendisliği Bölümü Koleksiyonu
TR-Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

34
checked on Oct 3, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.