Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13087/1495
Title: Uzaktan algılamada spektral açı haritalayıcı (SAM) yönteminin python kodu geliştirilerek alterasyon alanlarının tespitinde kullanılması: Bingöl Adaklı hidrokarbon sızıntı alanı
Other Titles: Using the spectral angle mapper (SAM) method in the detection of alteration areas by developing the python code in remote sensing: Bingöl Adaklı hydrocarbon leakage area
Authors: Avdan, Uğur
Nefeslioğlu, Hakan Ahmet
Özkan, Fatih
Keywords: Jeodezi ve Fotogrametri
Geodesy and Photogrammetry
Jeoloji Mühendisliği
Geological Engineering
Issue Date: 2020
Publisher: Eskişehir Teknik Üniversitesi
Abstract: Yeryüzü ile ilgili değerli bilgilerin elde edilmesinde görüntü işleme yöntemleri etkin bir biçimde kullanılmaktadır. Uydu görüntüleri bu metodlar ile işlenebilmekte ve analizleri yapılabilmektedir. Bu görüntüler üzerinde hedef tespiti için yürütülen çalışmalar genelde iki sınıfta değerlendirilebilir. İlk sınıf olan anomali tespiti yöntemlerinde, hedefin görüntünün geri kalanından farklı olduğu bilgisi kullanılarak görüntü analizi yapılabilmektedir. İkinci sınıf ise daha önceden bilgisi edinilmiş hedefe ait spektral imza ile görüntüdeki her piksel arasındaki benzerlik bulunarak hedefin içeriği ve konumu tespit edilmektedir. Alterasyon mineralleri özelliği taşıyan spektrumların, gözlemsel görüntüsünün bir referans spektrumla (spektral kütüphane) karşılaştırılmasına dayanan hedef minerallerin benzerlik kriteri kullanılmıştır. Hedef minerallerinin sınıflandırılması, ENVI programı tarafından sunulan açık kaynak "EnviPyEngine" kütüphanesi, Python programlama dili platformunda yapılmıştır. Elde edilen sonuçlar, bölgeden alınan örnekler üzerinde Spektral, XRD analizleri ve Bant oranlama tekniği sonuçları ile karşılaştırılmıştır. Model, literatürde yaygın olarak kullanılan referans spektra yöntemi olan Spectral Angle Mapper (SAM) algoritması temelinde geliştirilmiştir. Model, Python programlama dilini destekleyen CBS ve Uzaktan Algılama yazılımlarına entegre edilerek araştırmacıların alternatif bir yöntem olarak kullanılabilir.
Image processing methods are used effectively in obtaining valuable information about the earth surface. Satellite images can be processed and analyzed with these methods. Studies carried out for target determination on these iamges can generally be evaluated in two classes. In the first class anomaly detection methods, image analysis can be done using the information that the target is different from the rest of the image. In the second class, the similarity between the spectral signature of the previously acquired information of target and each pixel in the image is found and the content and location of the target are determined. In the study, the similarity criterion of target minerals based on comparing the observational image of the hydrocarbon appering spectrum bearing spectrum with a reference spectrum (spectral library) was used. The classification of target minerals was made on the Python programming language platform, the open source "EnviPyEngine" library offered by the ENVI program. The results were compared with Spectral, XRD analysis and Band ratio technique results on the samples taken from the region. The model was developed on the basis of the Spectral Angle Mapper (SAM) algorithm, which is the reference spectra method widely used in the literature. The model can be integrated into GIS and Remote Sensing software that support the Python programming language and can be used as an alternative method for researchers.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=_F5QEpayDXGqGZlp9XiFtGxXqKE1V8wM4R0I3A77nzVN0D6hSQHMe_xKjAkcVzbp
https://hdl.handle.net/20.500.13087/1495
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

104
checked on Oct 3, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.