Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13087/1442
Title: COVID-19 Salgınına Karşı Sosyal Kırılganlık En-deksi:Türkiye Örneği
Other Titles: Social Vulnerability Index for COVID-19 Out-break:The Case of Turkey
Authors: Ortakavak, Zeynep
Korkmaz, Engin
Uslu, Ahmet
Issue Date: 2020
Abstract: Son yılların en büyük küresel krizlerinden birine yol açan korona virüs (COVID-19) salgınının etkileri tüm dünyada derinden hissedilmektedir. İnsan hayatını ciddi şekilde tehdit eden salgın, geniş ölçekte toplumsal değişim ve dönüşümlere de yol açmaktadır. Ülkeler, farklı tedbir ve uygu-lamalar aracılığıyla salgını kontrol altına almaya ve yönetmeye çalışmak-tadır. Bu bağlamda yapılan çalışmalar gün geçtikçe artmakta, literatür mevcut deneyimlerle şekillenmektedir. Kuşkusuz, toplumun her kesimini etkileyen virüsün, birbirine bağımlı veya ilişkili olumsuz etkilerini en aza indirmek, çok disiplinli analizler gerektirmektedir. Bu çalışmada öncelikle, mevcut COVID-19 literatürü kapsamında sosyal kırılgan gruplar incelen-miş daha sonra günümüze kadar daha çok afet yönetiminde kullanılmış olan Sosyal Kırılganlık Endeksi (SoVI) yöntemi kullanılarak sosyal kırıl-ganlık analizi gerçekleştirilmiştir. Türkiye’nin il bazlı sosyal kırılganlık endeksinin hesaplandığı bu çalışmada, salgına karşı toplumların dirençlili-ği, salgınının etkileri ile baş etme kapasiteleri ve salgın sonrası rehabilite süreçlerindekikonumlarına dair mekânsal bilgiler sunulmuş ve haritalan-dırılmıştır. Çalışmanın sonucunda Covid-19 pandemisine karşı 81 ilin 4’ü çok yüksek düzeyde, 21’i yüksek düzeyde, 29’u orta düzeyde, 16’sı düşük düzeyde ve 11’i çok düşük düzeyde kırılganlığa sahip olduğu görülmüş-tür. Bu suretle, salgın yönetiminde öncelikli bölgeler saptanmış olup, sos-yal grupların niteliksel ihtiyaçlarına yönelik değerlendirmeler yapılması mümkün hale getirilmiştir.
All over the world the effects of the coronavirus (COVID-19) outbreak, which has caused one of the biggest global crises of recent years, are felt. The epidemic, which seriously threatens human life, also causes large-scale social changes and transformations. Countries try to control and manage the outbreak through different measuresand practices. The studies carried out in this context are increasing day by day and the literature is formed by the existing experiences. Surely, managing the interdependent or related negative effects of the virus that affects all parts of the society requires multidisciplinary analysis. In this study,first, social vulnerability groups were examined within the extent of the existing COVID-19 literature, and then social vulnera-bility analysis was carried out using the Social Vulnerability Index (SoVI) method, which has been used more in disaster management. Then, social vulnerability analyse was performed based on Turkey provinces. Spatial information on the resilience of societies against the epidemic, their capacity to cope and their position in post-epidemic rehabilitation processes are presented and mapped. As a result of the study, it was observed that 4 of 81 provinces had very high level, 21 high level, 29 medium level, 16 low level and 11 very low level of vul-nerability against the Covid-19 pandemic. Thus, in outbreak manage-ment, the priority regions have been determined and the evaluations regarding the qualitative needs of social groups have been made pos-sible.
URI: https://app.trdizin.gov.tr/makale/TkRJek5UY3dNQT09
https://hdl.handle.net/20.500.13087/1442
ISSN: 2147-6152
Appears in Collections:İstatistik Bölümü Koleksiyonu
TR-Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

88
checked on Oct 3, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.