Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13087/1440
Title: Jeopolitik risklerin demografiye etkisinin CBS ile analizi; Kerkük örneklemi
Other Titles: The analysis of the effects of geopolitic risks on demography by GIS; the case study of Kirkuk
Authors: Çabuk, Saye Nihan
Ortakavak, Zeynep
Keywords: Coğrafya
Geography
Demografi
Demography
Siyasal Bilimler
Political Science
Issue Date: 2019
Publisher: Eskişehir Teknik Üniversitesi
Abstract: Küreselleşen dünyada, uluslararası güç savaşlarının yol açtığı riskler, yalnızca bölgesel risk özelliği taşımamakta, aynı zamanda uluslararası toplumu ilgilendiren meseleleri teşkil etmektedir. Politik gerçekliklerle mekân arasındaki ilişkiyi inceleyen jeopolitik bilimi, tüm bu sorun ve süreçlerin anlamlandırılmasında kilit önem taşımaktadır. Zira, uluslararası dengelerin coğrafi konum ve öğelerden bağımsız değerlendirilmesi eksik bir yaklaşım olarak görülmektedir. Bu bağlamda, politika ve mekân ilişkisi haritalar üzerinden kurulmakta, analizler bu doğrultuda gerçekleştirilmektedir. Günümüzde, gelişmiş mekânsal analiz ve görüntüleme tekniklerine sahip Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS)'nin jeopolitik biliminde kullanımı giderek yaygınlaşmaktadır. Bu yüksek lisans tezi kapsamında, jeopolitik risklerin demografik etkileri üzerinde durulmuş, jeopolitik risk bölgesindeki nüfus hareketliliği Uzaktan Algılama (UA) verileriyle CBS ortamında analiz edilmiş ve değerlendirilmiştir. Akıllı istatistiksel bir yöntem aracılığı ile gerçekleştirilen analiz sonucunda, jeopolitik risk bölgesi olarak nitelenen Kerkük ilinin 1997 ve 2011 yıllarına ait nüfusları tespit edilmiş ve bölgedeki nüfus değişimi gözlemlenmiştir. Böylelikle, jeopolitik ve sosyal bilimlerde CBS kullanımının önemi ve bu bilim dallarına sağlayacağı katkı vurgulanmıştır.
As a result of globalization, international power wars do not only pose regional risks, but also create issues concerning the international community. Geopolitical science, which examines the relationship between political realities and space, is key to understanding all these problems and processes. The evaluation of the international relations lacking the thorough comprehension of the geographical elements could be considered an incomplete approach. The relationship between politics and space is established through maps, and the analyses are performed accordingly. Nowadays, the use of Geographical Information Systems (GIS), which provides advanced spatial analysis and visualization techniques, is becoming increasingly widespread in geopolitical science. Consequently, in this master thesis, the demographic effects of the geopolitical risks were emphasized and the population mobility in the geopolitical risk zones was analyzed and evaluated by using GIS and Remote Sensing (RS) capabilities. As a result of the analyses carried out by the means of an intelligent statistical method, the population of the study area, Kirkuk, which is considered a region of geopolitical risks, was determined for 1997 and 2011, and the population changes in the region was evaluated. Thus, the importance of GIS in geopolitical and social sciences as well as its contribution to these disciplines was explained.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=vjszP7PzV0HebcjFEvDfwB8GB9jsqO8D4TT3mSEMr9cCd85BNfJw-mYrefTEI_hI
https://hdl.handle.net/20.500.13087/1440
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

28
checked on Oct 3, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.