Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13087/1413
Title: BÜYÜK VERİ ÇAĞINDA İÇ DENETİMİN DÖNÜŞÜMÜ
Other Titles: METAMORPHOSIS OF INTERNAL AUDIT IN BIG DATA AGE
Authors: Onay, Ahmet
Issue Date: 2020
Abstract: Büyük Veri kavramı ve uygulaması, son yıllarda işletme faaliyetlerini etkileyen en önemli gelişmelerden birisidir. 4. Endüstri Devrimiyle ortaya çıkan inovasyonlar ve teknolojiler, verinin özelliklerini değiştirmiştir. Büyük Veri; gelişmiş bilgi, karar verme ve süreç otomasyonunu mümkün kılan, maliyet etkin ve yenilikçi bilgi işleme biçimleri gerektiren yüksek hacimli, yüksek hızlı ve/veya çok çeşitli kaynaklardan derlenen veri kümeleri olarak tanımlanır. İç denetim, iç ve dış kaynaklardan elde ettiği veriyi, faydalı bilgiye dönüştürmek için ileri istatistiksel ve analitik teknikleri kullanmak zorundadır. Bu makalede Büyük Veri olarak tanımlanan verinin özellikleri, iç denetim faaliyetlerinde yaratacağı dönüşümle birlikte tartışılmıştır. Makalede büyük veri ve analitiğinin iç denetimin değer yaratma sürecine etkisi, etkinliği ve verimliliği artırma potansiyeli ve ortaya çıkardığı risk faktörleriyle birlikte değerlendirilmiştir.
Big Data is one of the most important developments affecting business activities in recent years. Innovations and technologies that emerged with the Industrial Revolution IV changed the characteristics of data. Big Data is defined as high-volume, high-speed and / or compiled data sets that require cost-effective and innovative forms of information processing that enable advanced information, decision-making and process automation. Internal audit is required to use advanced statistical and analytical techniques to convert data from internal and external sources into useful information. In this article, the characteristics of the data defined as Big Data are discussed together with the transformation it will create in internal audit activities. In this article, the effect of big data and analytics on the value creation process of internal audit is evaluated together with the potential to increase efficiency and effectiveness and the risk factors it creates.
URI: https://doi.org/10.31460/mbdd.620837
https://hdl.handle.net/20.500.13087/1413
ISSN: 1302-258X
2564-7164
Appears in Collections:TR-Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu
Uçak Gövde ve Motor Bakımı Bölümü Kolekiyonu

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

24
checked on Oct 3, 2022

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.