Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13087/1406
Title: Açık ve Uzaktan Öğrenmede Öğrenimi Bırakma Sebeplerinin İncelenmesi
Other Titles: Examination of Dropout Causes in Open and Distance Learning
Authors: Okur, Muhammet Recep
Baş, Didem Paşaoğlu
Güneş, Esra Pınar Uça
Issue Date: 2019
Abstract: Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler ve yaşam boyu öğrenmeye olan taleple birlikte açık ve uzaktan öğrenmeye olan ilgi giderek artmaktadır. Açık ve uzaktan öğrenmede, öğrenenin kendi öğrenme yaşantısından sorumlu olduğu düşünülmektedir. Öğrenme yaşantısı boyunca bireyler farklı nedenlerle öğrenimlerini bırakmak, ara vermek ya da öğrenimlerini terk etmek zorunda kalmaktadırlar. Öğrenimi bırakma nedenlerinin belirlenmesinin, bu sorunların çözümü noktasında önemli veriler sağlayacağı düşünülmektedir. Türkiye’de açık ve uzaktan öğrenme sistemiyle eğitim-öğretim yapan kurumlardaki öğrenimi bırakma nedenleriyle ilgili yapılmış kapsamlı bir araştırmaya rastlanmamıştır. Bu çalışmada literatürde yer alan öğrenimi bırakma ile ilgili araştırmalar incelenmiş ve ayrılma nedenleri bu araştırmalar doğrultusunda belirlenmeye çalışılmıştır. Literatürde yer alan öğrenimi bırakma nedenleri, bu konuda geliştirilmiş kuramlar çerçevesinde ele alınmış, açık ve uzaktan öğrenmedeki öğrenimi bırakmaya neden olan faktörler incelenmiştir. Öğrenenlerin öğrenimlerini bırakma nedenlerinin belirlenerek, çözüm yollarının geliştirilmesi oldukça önemlidir. Bu çalışmayla elde edilen deneyimin açık ve uzaktan öğrenmede öğrenimi bırakma ile ilgili yapılacak çalışmalara kuramsal zemin oluşturması amaçlanmıştır. Bununla birlikte, literatürde belirtilen öğrenimi bırakma nedenlerinin çözümü noktasında öneriler yapılmıştır.
ftere is a growing interest in open and distance learning with the advances in information and communication technologies and demand for lifelong learning. In open and distance learning, the learner is thought to be responsible for his or her own learning life. ftroughout their learning life, individuals have to drop out their education or leave their education due to different reasons. For determining the reasons about dropping out education will provide important information for the solution of these problems. ftere isn’t any comprehensive study about dropping out education in the open and distance education system in Turkey. In this study, the literature about dropping out education were examined and the reasons for dropping out were tried to be determined according to these researches. fte reasons for dropping out in the literature were discussed within the developed theories on this subject and the factors causing drop out in open and distance learning were examined. It is very important to identify the reasons for dropping out the education and to develop solutions. fte aim of this study is to provide a theoretical background to the studies to be done about dropping out in open and distance learning. In addition, suggestions have been made to solve the reasons about dropping out education are given in the literature.
URI: https://doi.org/10.5961/jhes.2019.324
https://hdl.handle.net/20.500.13087/1406
https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/340654
ISSN: 2146-5959
2146-5967
Appears in Collections:Biyoloji Bölümü Koleksiyonu
TR-Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

12
checked on Oct 3, 2022

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.