Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13087/1335
Title: Si3n4 seramiklerin ıslak metotlarla şekillendirilmesi
Other Titles: Shaping of si3n4 ceramics with wet methods
Authors: Kara, Ferhat
Marulcuoğlu, Hande
Keywords: Seramik Mühendisliği
Ceramic Engineering
Issue Date: 2019
Publisher: Eskişehir Teknik Üniversitesi
Abstract: Kompleks şekilli seramik parçaların üretimi birçok teknoloji alanında ham bünyenin işlenmesi ile gerçekleştirilebilir. Bu durum yüksek işleme maliyetine neden olur. Bu nedenle, çamura dayalı direkt koagülasyonla döküm (DCC), eklemeli imalat gibi yeni teknikler geliştirilmiştir. Bu metotlar kullanılarak, işlemeye gerek kalmadan ya da çok az işleme ile üretim gerçekleştirilebilir. Bu tez çalışmasında, DCC ve robot döküm (RD) yöntemleri kullanılarak, yüksek performanslı kompleks şekilli Si3N4 seramik parçaların üretimi amaçlanmıştır. Bu kapsamda, DCC yöntemi ile şekillendirme için, Vesta tozu (P95H, hac. %50) ve Ube tozu (SN-E10, hac. % 42) ile uygun akışkanlığa sahip çalışılabilir çamurlar hazırlanmıştır. Bu çamurlar hac. %2 gliserol diasetat ile koagüle edilerek şekillendirilen seramik parçaların yoğunluk, mikroyapı ve mekanik özellikleri araştırılmıştır. DCC prosesinde, mikroyapıda hava kabarcığı kalıntısı olma ihtimali olup, güvenilir mekanik özelliklere sahip ürün eldesi için soğuk izostatik preslemenin gerekli olduğu bulunmuştur. RD yöntemi ile şekillendirmede, hac. %50 katı oranı ve ağ.%1 polietilenimin (MA: 25 000 gr/mol) ile hazırlanan kararlı haldeki çamurların akma noktaları, floküle edici amonyum poliakrilat kullanılarak incelenmiştir. 90-175 Pa akma noktası aralığına sahip çamurların başarılı bir şekilde yazdırılabildiği gözlenmiştir. Sinterlenmiş bünyelerin kesitleri incelendiğinde, parçaların tabakaları arasındaki yapışmanın oldukça iyi olduğu ve RD ile yazılan ürünlerin yoğunluklarının %99 üzerinde olduğu bulunmuştur. DCC ve robot döküm yöntemlerinin, kompleks şekilli özel seramik parçaların üretimi için kullanılabilecekleri ortaya koyulmuştur.
The production of complex shaped ceramic parts in many technological areas can be performed by green machining. This situation causes a high processing cost. Therefore, slurry based methods such as direct coagulation casting (DCC) and additive manufacturing have been developed. With these methods, it can be produced by little or no machining. In this thesis study, the production of high performance complex shaped Si3N4 ceramic parts by using DCC and robocasting methods was aimed. Within this scope, workable slurries with suitable fluidity were prepared by using Vesta powder (P95H 50 vol%) and Ube powder (SN-E10, 42 vol%) for the shaping with DCC method. The density, microstructure and mechanical properties of the ceramic parts shaped by coagulation using 2 vol% glycerol diacetate were investigated. In the DCC process, there is a possibility of air bubble residue in the microstructure, therefore, it is found that cold isostatic pressing is necessary for the product having reliable mechanical properties. In shaping with robocasting method, the yield point of stable colloidal suspension prepared with a 50 vol% solid content and 1 wt% polyethylenimine (Mw: 25 000 gr/mol) were investigated by using flocculating ammonium polyacrylate. It was observed that the slurries having a yield point range of 90-175 Pa can be successfully printed. When the sections of the sintered bodies were examined, it was determined that the adhesion between the layers of the parts was quite good and the density of the products printed by robocasting was found to be over 99%. It was revealed that DCC and robocasting methods can be used for the production of special complex shaped ceramic parts.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=npGs9H39x7G6401x51yqpIXCl3A4Go5JJ3kyBrImtXu3cBjgxc_L6vTaDlDc2XRS
https://hdl.handle.net/20.500.13087/1335
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

12
checked on Oct 3, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.