Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13087/1327
Title: 10,12-pentakosadiynoik asit tabanlı biyotayin sistemleri
Other Titles: 10,12-pentacosadiynoic acid based bioassay systems
Authors: Ersöz, Arzu
Malatyalı, Derviş
Keywords: Biyokimya
Biochemistry
Issue Date: 2019
Publisher: Eskişehir Teknik Üniversitesi
Abstract: Doğada bulunan birçok biyolojik bileşik arasında, glukoz tartışmasız yaşam için en kritik olanlardan biridir. Bu çalışmada; polimerleştiği zaman eşsiz kromatik özellikler sergilemekte olan, konjuge polidiasetilen bir sistem oluşturan 10,12-Pentakosadiynoik asit (PCDA) tabanlı ve glukozun nitel analizini hedefleyen bir konjuge lipozomal yapı geliştirilmiştir. Uzun alifatik bir uca ve karbonil ile hidroksil gruplarına sahip PCDA'nın türevi olan PCDA-NHS; NHS/EDC yöntemi kullanılarak sentezlenmiştir. PCDA-NHS karakterizasyonu, FT-IR, 13C NMR, 1H NMR analizleri ile yapılmıştır. PCDA-NHS lipozom, 2 metakriloiloksietil fosforilkolin (MPC), ve PCDA kullanılarak ince film hidrasyon ve sonikasyon yöntemi ile sentezlenmiş olup; karakterizasyonu için Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM), boyut ve zeta potansiyeli analizleri yapılmıştır. Lipozom, yaklaşık olarak 212,8 nm boyutunda bulunmuştur. Moleküler ağırlığı 25,5 kDa ve boyutu yaklaşık olarak 462,6 nm olan karbonhidrat bağlayıcı protein Konkanavalin A, sentezlenmiş olan lipozoma inkübe edilerek konjuge edilmiştir. Konjugasyon sonrasında lipozom boyutlatları zetametre cihazı ile yaklaşık olarak 791,1 nm olarak ölçülmüş ve protein konjuge edilmiş bu lipozomlarla glukoz deteksiyonu yapılarak kolorimetrik cevap yüzdeliği hesaplanmış olup UV absorpsiyon çalışmaları yapılmıştır. Sonuç olarak, elde edilen lipozomal yapının glukoz deteksiyonunda gelecek vadeden bir yaklaşım olduğu düşünülmektedir.
With biological varieties found in nature, glucose has been found to be one of the most critical for unquestionable life. In this study; a conjugated liposomal structure targeting qualitative analysis of glucose has been developed based on 10,12-Pentacosadiynoic acid (PCDA) which forms a conjugated polydiacetylenic system exhibiting unique chromatic properties when polymerized. PCDA-NHS, a derivative of PCDA with a long aliphatic core and carbonyl and hydroxyl groups; was synthesized by NHS/EDC method. Characterization of PCDA-NHS was done by FT-IR, 13C NMR and 1H NMR analyzes. PCDA-NHS liposome was synthesized by thin-film hydration and sonication using PCDA-NHS, 2 methacryloyloxyethyl phosphorylcholine (MPC), and PCDA; Scanning Electron Microscopy (SEM), size and zeta potential analyzes were performed for characterization. The liposome was approximately 212.8 nm in size. The carbohydrate binding protein Concanavalin, with a molecular weight of 25.5 kDa and a size of approximately 462.6 nm, was conjugated to the synthesized liposome by incubation technique. After conjugation, the liposome dimensions were measured to be approximately 791.1 nm and the percentage of colorimetric response was calculated by glucose detection with these protein-conjugated liposomes. Also, the UV absorption analysis was performed. As a result, this liposomal structure is thought to have an important role in glucose detection for the future.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=vjszP7PzV0HebcjFEvDfwK03RIIAaj26S0FKWd-CH2LqB-5juzzf1WSY1GPqO285
https://hdl.handle.net/20.500.13087/1327
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File SizeFormat 
582340.pdf2.57 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

432
checked on Aug 15, 2022

Download(s)

56
checked on Aug 15, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.