Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13087/1310
Title: Usage of remote sensing and geographic information sciences in gold-silver exploration
Other Titles: Altın-gümüş aramalarında uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemleri kullanımı
Authors: Uyguçgil, Hakan
Kwang, Clement
Keywords: Maden Mühendisliği ve Madencilik
Mining Engineering and Mining
Issue Date: 2019
Publisher: Eskişehir Teknik Üniversitesi
Abstract: Uzaktan Algılama Teknikleri ve Coğrafi Bilgi Sistemlerinin uygulanması, minerallerin keşfedilmesini büyük ölçüde geliştirmiştir. Bu çalışmada; bant oranı dikkate alınarak jeoloji, değişmiş mineral ve çalışma alanının arazi örtüsünün spektral tepkisini alarak İzmir'de altın-gümüş maden sahaları için hidrotermal alterasyon mineralleri belirlemek için önerilmiştir. Elde edilen hidrotermal alterasyon bölgeleri daha sonra potansiyel altın lokasyonlarını tahmin etmek için litoloji ve faylar gibi diğer jeolojik bilgilerle birleştirilmiştir. Bu İllit endeksi, çıkarılan görüntü spektrumları ve İllit'in USGS spektrumları incelenerek geliştirilmiştir. İllit endeksi ASTER görüntüsü kullanır ve 7 bandının 6 bandına oranıdır. Temel bileşen analizleri, İllit endeksinden elde edilen hidrotermal alterasyon sonucunu doğrulamak ve karşılaştırmak için de gerçekleştirilmiştir. Çalışma alanının altın potansiyel haritasını üretmek için kanıt ağırlıkları ve bulanık mantık modeli kullanılmıştır. Ovacık Altın Madeni, yüksek oranda derecelendirilen potansiyel altın lokasyonlarını içerisinde tanımlanmış ve haritalanmıştır. Potansiyel altın modelleme ve İllit endeksi mineral keşif çalışmalarının fizibilite çalışmalarında hedef alanlarının daraltılması ile keşif çalışmalarına büyük katkı sağlayacaktır.
The application of Remote Sensing techniques and Geographic Information Sciences have greatly improved the exploration of minerals. In this study, the argillic alteration associated with Gold-Silver mineralization were extracted with the proposed Illite index by considering the geology, and landcover of study area. The derived argillic alteration zones were then integrated with other geologic information such as lithology and faults to predict the potential gold locations. The illite index was proposed by examining the extracted image spectra and the USGS spectra of illite because of illite's close association with the gold-silver mineralization within the study. The illite index uses ASTER image and is a ratio of band 7 by band 6. The principal component analyses were also performed to validate and compare the hydrothermal alteration result obtained from the illite index. The weights of evidence and the fuzzy logic model were used to produce the gold potential map of the study area. The Ovacık Gold Mine was identified by both the weights of evidence and a fuzzy logic model. The mineral potential map and the proposed band ratio index would help in reducing the exploration work to the most probable mineralized zones.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=vjszP7PzV0HebcjFEvDfwMR9yc_dJB0F-qxutz8IsOdCY5sauebacxWnbstEOcSY
https://hdl.handle.net/20.500.13087/1310
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

28
checked on Oct 3, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.