Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13087/1282
Title: Bilişim projelerinin seçim kriterlerinin belirlenmesi ve sıralanmasında aralık tip 2 bulanık analitik hiyararşi süreci metodu kullanılması
Other Titles: The usage of the interval type- 2 fuzzy analytic hierarchy process method for determination and ranking of the selection criteria of information technology projects
Authors: Erginel, Nihal
Küçük, Gamze
Keywords: Endüstri ve Endüstri Mühendisliği
Industrial and Industrial Engineering
Issue Date: 2019
Publisher: Eskişehir Teknik Üniversitesi
Abstract: Devletler belirli sektörlerin gelişmesi, uluslararası rekabet gücünün oluşturulması ve markalaşması amacıyla işletmelere çeşitli şekillerde yardımlarda bulunmakta veya teşvikler sağlamaktadır. Türkiye'de uygulanan ekonomik ve mali politika dikkate alındığında bilişim, eğitim, sağlık, tarım, turizm gibi birçok sektöre devlet tarafından sağlanan teşvik ve yardımların mevcut olduğu görülmektedir. Bu çalışmada devlet tarafından teşvik verilen sektörlerden biri olan bilişim sektöründeki desteklenecek bilişim projelerin seçiminde kullanılacak kriterlerin ve ağırlıklarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Kriterler ülkemizde bilişim sektörüne destek veren kamu kurumlarından birinde çalışmakta olan uzmanların görüşleri de dikkate alınarak oluşturulmuştur. Kriter ağırlıkları Aralıklı Tip-2 Bulanık Analitik Hiyerarşi Metodu ile hesaplanmıştır. Kamu kurumuna destek başvurusu yapılan projeler bu metoda göre sıralanmıştır. Önerilen yaklaşımla karar vericiler için farklı bir bakış açısı kazandırılmıştır.
States can make some aids or provide stimulus to business in various ways for the development of some sector, the creation of international competitiveness, and branding. When considering the economic and financial policies in Turkey, there are states aids and stimulus for many sector like information technology, education, health, agriculture, tourism.The aims of this study are determined the selection criteria of supported information technology projects in the IT sector which is one of sectors made aid by state and their weights. The criteria were defined by the help of the views of some experts working at one of public institutions which is provided assistance to IT sectors. Using interval type -2 Fuzzy AHP method, the weights of the criteria was calculated. Projects submitted for support to public institutions were ranked according to this method. A different perspective was provided for decision makers with the proposed approach
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=npGs9H39x7G6401x51yqpJ8jHlqsI1MIPKVQG2c2jRsxpk1kNmELB2RtJS5cbVDr
https://hdl.handle.net/20.500.13087/1282
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

26
checked on Oct 3, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.