Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13087/1276
Title: Türkiye'de endüstriyel tasarım eğitimi mezuniyet proje sistemlerinin analizi
Other Titles: Analysis of the graduation project systems of design education in Turkey
Authors: Özdemir, Atınç
Koşumcu, Ekin Gülhan
Keywords: Endüstri Ürünleri Tasarımı
Industrial Design
Eğitim ve Öğretim
Education and Training
Issue Date: 2019
Publisher: Eskişehir Teknik Üniversitesi
Abstract: Üniversitelerin Endüstriyel Tasarım (ET) / Endüstri Ürünleri Tasarımı (EÜT) bölümlerinin dört yıllık lisans eğitimi, son senesinde yürütülen mezuniyet projesi (MP) ile sonlanır. Farklı sistemlerle yürütülen MP'lerin ortak amacı, öğrencilerin önceki dönemlerde kazanılması beklenen tüm bilgi ve becerileri ortaya koyacak yeterlilikte ürün tasarımı ve sunumunu gerçekleştirebilmeleridir. Literatür taramaları gösteriyor ki, ET / EÜT bölümü mezuniyet proje sistemine (MPS'e) yönelik, literatürde yalnızca Orta Doğu Teknik Üniversitesi kapsamında yapılmış dört ayrı çalışma olup; sonraki yıllarda Türkiye genelinde yapılmış bir çalışma yoktur. MPS'lere yönelik Türkiye genelinde akademik çalışmaların yapılmamış olması ve bu alanda karşılaşılan boşluk, bu çalışmanın temel motivasyonu ve yapılma sebebi olmuştur. Yapılan bu tez çalışmasıyla, Türkiye'deki lisans düzeyinde tasarım eğitimi veren üniversitelerde 2017 / 2018 öğrenim yılı dahilinde uygulanan MPS'lere yönelik durum tespiti yapmak amaçlanmıştır. Bu amaçla bir ön anket çalışması yapıldıktan sonra, araştırmanın kapsamına dahil olan üniversitelerle MPS'lerin nasıl yürütüldüğüne dair görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Elde edilen bulgular bir bütün olarak analiz edilmiştir. Bu analizler doğrultusunda farklı ve benzer sistemlerin ayrışan ve ortaklaşan yönlerinin avantajları ve var olan sistemlerin geliştirilmesi gereken yönleri üzerine tartışılmış, öneriler sunulmuştur.
The four-year undergraduate program of the Industrial Design (ID) departments of the universities ends up by the graduation project carried out in the last year. The common purpose of the graduation project carried out with different systems is that the students can perform product design and presentation which is sufficient for reveal all the knowledge and skills expected to be gained in previous periods. The literature surveys show that there is only four studies about the graduation project system (GPS) of ID as part of the Middle East Technical University; in subsequent years there is no study about the GPS in Turkey. The main motivation and the reason for making this work is the absence of academic studies for GPS and the space in these field around the Turkey. The aim of this thesis studies is making the system implemented within the school year in 2017/2018 at the universities in Turkey which provides training for design education at the undergraduate level. For this purpose, interviews have made with the universities within this research about how they carried out the systems of graduation project, after making a pre-questionnaire. In accordance with the reached datas and data analysis, the advantages of differences and similarity of the systems and the features needed improve of the systems are discussed and suggestions are presented.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=aEzj_IdWAsjiSAfK3qwrBncprxH8tfEPwwYDOWjrbn89LEkkOpfiTJXHTvwj2oTU
https://hdl.handle.net/20.500.13087/1276
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

30
checked on Oct 3, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.