Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13087/1245
Title: Cam elyaf takviyeli polyester atıklarının farklı yöntemlerle değerlendirilmesi
Other Titles: Evaluation of glass fiber reinforced polyester wastes with different methods
Authors: Özkan, Aysun
Koçak, Gökhan
Keywords: Çevre Mühendisliği
Environmental Engineering
Issue Date: 2019
Publisher: Eskişehir Teknik Üniversitesi
Abstract: Bu tezde, giderek artan cam elyaf katkılı polyester (CTP) atıklarının değerlendirilmesi hedeflenmiştir. Tez çalışması, CTP atıklarının Çok Ölçütlü Karar Verme Teknikleri (MCDM) ile karşılaştırılması, en uygun yöntemin örnek atık üzerinde uygulanması, elde edilen yan ürünler ile yeni ürün eldesi ve atıktan elde edilen ürünün fiziksel özelliklerinin testi olmak üzere dört aşamadan oluşmaktadır. Çalışmanın ilk aşamasında CTP atıkları için uygulanan mekanik geri dönüşüm, yakma, piroliz ve kimyasal geri dönüşüm alternatifleri bir MCDM yöntemi olan Analitik Serim Süreci (ANP) ile karşılaştırılmış ve CTP atığının değerlendirilmesi için piroliz en uygun yöntem olarak belirlenmiştir. CTP atığı 400, 500 ve 600 °C sıcaklıklarda piroliz işlemine tabi tutularak, ürün karakterizasyonları gerçekleştirilmiştir. Piroliz sonucu oluşan katı ürünlerden cam elyaf elde edilmiş ve el yatırması yöntemiyle yeni CTP ürünler üretilmiştir. Elde edilen ürünlerde çekme mukavemeti testleri gerçekleştirilmiş ve piroliz sonrası elde edilen cam elyafın, polyester reçinenin çekme mukavemetini yaklaşık %43 oranında arttırdığı tespit edilmiştir.
In this thesis, it is aimed to evaluate the increasing glass fiber reinforced polyester (GRP) wastes. The present study mainly has four stages consisting of: comparison between MCDM )multi criteria decision making methods for GFRP wastes; application of the most appropriate method on sample waste, obtaining a new product by process side products; physical properties testing of the product derived from the waste. In the first stage of the study, mechanical recycling, incineration, pyrolysis and chemical recycling alternatives for GRP wastes were compared with Analytic Network Process which was one of the MCDM method and pyrolysis was found to be the most convenient method for GRP waste. GRP waste was subjected to pyrolysis at 400, 500 and 600 ° C and characterization of the products were studied. Glass fiber was obtained from solid products formed as a result of pyrolysis and new GRP products were obtained by hand lay up method. Tensile strength tests were applied to these products, additionally it was found that glass fiber, which was formed as a result of pyrolysis, increased the tensile strength of polyester resin nearly 43%.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=npGs9H39x7G6401x51yqpJ3ODPrffsuvbSnMEeNFATkOqSiiProlfBRIMPLUulCg
https://hdl.handle.net/20.500.13087/1245
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

68
checked on Oct 3, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.