Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13087/1204
Title: Kaçar ve Pehlevi dönemlerindeki, kadın giyiminin karşılaştırmalı olarak incelenmesi
Other Titles: A comparative study of women's clothing in the Qajar and Pahlavi eras
Authors: Ertürk, Nilay
Kıanı, Sevda
Keywords: Giyim Endüstrisi
Clothing Industry
Issue Date: 2019
Publisher: Eskişehir Teknik Üniversitesi
Abstract: Tarih boyunca coğrafi ve çevresel koşullar ile yaşam biçimi, mekan, sosyal koşullar, savaşlar, politik durum, hükümet, dini inançlar, gelenekler, kültür ve ekonomi; farklı topluluklarda kıyafet biçimini etkilemiştir. İnsanoğlunun geçmişten günümüze kadar giyim ile ilgili davranışları incelendiğinde, giyimin farklı kültürlerin oluşum ve değişiminde önemli bir etkiye sahip olduğu görülmektedir. Bu doğrultuda, İran kadın giyim kültüründe önemli bir yere sahip olan Kaçar ve Pehlevi dönemlerinde batı ile ilişkiler sonucu dönemin kadın giyiminde yeni yaklaşımlar ortaya çıkmıştır. Bu araştırmada, söz konusu tarihi dönemlerdeki İran kadınının giyim kimliğini etkileyen faktörler karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Araştırmanın temel amacı, oluşturulan gözlem fişleri doğrultusunda bu dönemlere ait ceket modellerinin form, desen ve renk yönleriyle incelenerek özelliklerini ve farklılıklarını belirlemektir. Araştırmada, belgesel tarama modeline dayalı betimsel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen bulgular doğrultusunda her iki döneme ait form, desen ve renk farklılıkları olduğu sonucuna varılmıştır.
Geographic and environmental circumstances, the way of life, locality, social circumstances, wars and the political climate, the government, religious beliefs and traditions, culture and economy have all affected dress codes in societies throughout history. When fashion behavioural patterns of the human kind are analyzed from the past onward, it can be seen that fashion has had a significant effect on the creation and change of different cultures. In this context, new approaches to women's clothing arose during the Qajar and Pahlavi eras, which held an important place in the Iranian women's' fashion, as a result of relations with the West. This paper comparatively analyzes the factors from these historical periods that affect the Iranian women's fashion identity. The main goal of this research is to determine the properties as well as the differences of jacket styles from these historical periods based on the observation forms consisting of form, pattern and colour. The research uses the descriptive research method based on the documentative survey model. The research concludes based on findings throughout, with the fact that there are differences in terms of form, pattern and colour between the two historical eras.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=npGs9H39x7G6401x51yqpMBBleDxLTE6gXGemWMHAoyljUWGVqfVpk_SxXTfdeSr
https://hdl.handle.net/20.500.13087/1204
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

12
checked on Oct 3, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.