Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13087/1121
Title: Karaburun yarımadası heyelan duyarlılık haritasının coğrafi bilgi sistemleri ile üretimi
Other Titles: Landslide suspectibility mapping of Karaburun Peninsula with geographic information systems
Authors: Çabuk, Saye Nihan
Karaman, Muhittin Ozan
Keywords: Jeodezi ve Fotogrametri
Geodesy and Photogrammetry
Jeoloji Mühendisliği
Geological Engineering
Coğrafi bilgi sistemleri
Geographical information systems
Frekans analizi
Frequency analysis
Heyelan
Landslide
Lojistik regresyon yöntemi
Logistic regression method
Issue Date: 2019
Publisher: Eskişehir Teknik Üniversitesi
Abstract: Heyelanlar doğal afetlerin en çok zarar veren çeşitlerinden birisidir. Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) özellikle heyelanların gerek mevcut envanterinin haritalandırılmasında gerekse gelecekte yaşanabilecek heyelanların konumsal olarak tahmin edilebilmesinde çok büyük kolaylıklar sağlamaktadır. Çalışma kapsamında İzmir ili, Karaburun Yarımadası'nda yaşanabilecek olası heyelanların zararlarını azaltmak için heyelan duyarlılık haritalama çalışması yapılmıştır. Bu amaç doğrultusunda; ilk olarak, ilgili veri tabanlarından heyelan envanter haritası üretilmiş, daha sonra, bölgede heyelan oluşumunu etkilediği düşünülen 10 parametre ( yükseklik, eğim, bakı, eğrisellik, litoloji, yollara uzaklık, akarsuya uzaklık, faya uzaklık, arazi kullanımı ve bitki örtüsü) haritası oluşturulmuştur. Üretilen parametre haritaları lojistik regresyon ve frekans oranı yöntemleri ile değerlendirilerek heyelan duyarlılık haritaları üretilmiştir. Bu yöntemlerle yapılan haritalar ROC analizi ile karşılaştırılmış ve analiz sonucunda lojistik regresyonla üretilen haritanın frekans yöntemi ile üretilen haritaya göre daha yüksek doğrulukta olduğu tespit edilmiştir. Sonuç olarak, her iki yöntemle de oluşturulan duyarlılık haritalarının, mevcut heyelan envanter haritası ile uyumlu olduğu, gelecekte planlanan çalışmalar için önemli bir veri olarak yararlanılabilir nitelikte olduğu belirlenmiştir.
Landslides are one of the most damaging types of natural disasters. Geographical Information Systems (GIS) provide to facilitate both for mapping the current landslides and for predicting the landslides that may be experienced in the future. Within the scope of the study, landslide susceptibility mapping study was carried out in order to reduce the damages of possible landslides in Karaburun Peninsula of İzmir province. In accordance with this purpose; firstly, landslide inventory map was produced from related databases and then 10 parameters (altitude, slope, aspect, curvature, lithology, distance to roads, distance to faults, distance of stream, land use and vegetation) map which are thought to affect landslide formation in the region were created. Landslide susceptibility maps were produced by logistic regression and frequency ratio methods. The maps made with these methods were compared with ROC analysis and it was found that the map produced by logistic regression was more accurate than the map produced by frequency method. As a result, it was determined that the suspectibility maps created by both methods are compatible with the existing landslide inventory map and can be used as an important data in the future.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=aEzj_IdWAsjiSAfK3qwrBlyf8At84um8TcoTDhkzAZvNnoBF8Rdq0cBST9J4cgUN
https://hdl.handle.net/20.500.13087/1121
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

58
checked on Oct 3, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.