Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13087/104
Title: Stratejik yönetim ve firmaların stratejik hedefleri doğrultusunda inşaat yatırımları: Örnek vaka incelemesi
Other Titles: Strategic management and construction investments in accordance with strategic targets of companies: Sample case study
Authors: Kıvrak, Serkan
Aktaş, Mehmet Ali
Keywords: İnşaat Mühendisliği
Civil Engineering
Issue Date: 2019
Publisher: Eskişehir Teknik Üniversitesi
Abstract: Strateji, genel yönetimin yanında stratejik yönetim bilimi için de önemli bir kavramdır. Genel yönetim, günlük taktiklerle ilgilenirken, stratejik yönetim daha çok geleceği planlamak üzere odaklanır. Stratejik yönetim uygulamaları için stratejiler oluşturan, stratejik planlamalar yapan, stratejik kontrol ve denetim faaliyetleri uygulayan bir firma, küresel ölçekte rekabet üstünlüğü sağlayabilir. İnşaat firmaları, rekabet üstünlüğü sağlamak için stratejik yönetim metotlarını uygulamaya daha fazla önem vermelidirler. Stratejik yönetim, vizyonunu, misyonunu belirleyen bir firmanın hedeflerini oluşturarak gelecekte olmak istediği yeri tanımlamasıdır. Stratejik yönetim faaliyeti yürüten bir firma kaynaklarını etkin ve verimli kullanarak, geliştirerek geleceğe teknolojik, insan kaynakları, inşaat vb. şeklinde yatırım yapar. Yatırım sürecinde olan bir firma için inşaat yatırımları önemli yer tutmaktadır. Bu çalışma ile stratejik yönetim modeli uygulayan bir firmanın, literatüre uygun metotları kullanıp kullanmadığı seçilen örnek firma üzerinde incelenmiştir. İncelenen firmanın stratejik yönetim uygulamalarının firma çalışanları tarafından nasıl yorumlandığını, çalışanların ileriye dönük stratejik bakışlarını, bunların çalışanlar üzerindeki etkisini tespit etmek ve stratejik yönetim modeli uygulayan bir firmanın yürüttüğü yatırım faaliyetleri içinde inşaat yatırımlarının öneminin ve etkisinin ölçülmesi amaçlanmıştır. Örnek firmada yöneticilik yapan 141 katılımcıyla ankete dayalı bir alan araştırması yürütülmüş ve elde edilen bulgular SPSS programıyla yorumlanmıştır. Sonuçlara göre, bazı cevaplarda kişilerin demografik özelliklerine göre anlamlı farklılık olduğu bulunmuştur. Bunun yanında, firmanın yürüttüğü tüm yatırımlar içinde inşaat yatırımları daha düşük oranda olumlu cevap alan yatırım olarak ortaya çıkmıştır.
Strategy is an important concept for strategic management science as well as general management. While general management deals with daily tactics, strategic management focuses more on planning the future. A company that creates strategies for strategic management practices, makes strategic plans and applies strategic control and audit activities can provide competitive advantage on a global scale. Construction companies should pay more attention to the implementation of strategic management methods in order to ensure competitive advantage. Strategic management is the definition of where a company wants to be in the future by establishing the goals of a company that determines its vision and mission. A company that conducts strategic management activities invests in the future in the form of technological, human resources and construction etc. by using and improving its resources effectively and efficiently. Construction investments have an important place for a company in the process of investment. In this study, it is examined whether a firm applying a strategic management model uses the methods appropriate to the literature on the selected sample firm. The purpose of this study is to determine how the company's strategic management practices are interpreted by the company's employees, their future strategic views, their impact on the employees, and to measure the importance and impact of construction investments within the investment activities of a firm implementing a strategic management model. A field survey based on a questionnaire was conducted with 141 participants in the sample company and the findings were interpreted with SPSS program. According to the results, there was a significant difference in some answers according to the demographic characteristics of the individuals. In addition, construction investments in all of the investments carried out by the company have emerged as the investment with a lower rate of positive response.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=npGs9H39x7G6401x51yqpIVgjG6urbAXhF0pn5TuNFDz4EmhXK8yDY5dOVgdae5b
https://hdl.handle.net/20.500.13087/104
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

28
checked on Oct 3, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.