Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13087/1037
Title: DİNAMİK LUNGE HAREKETİ SIRASINDA BASKIN OLMAYAN BACAKTA TİTREŞİM UYGULAMASININ SPRİNT, DENGE VE SIÇRAMAYA AKUT ETKİLERİ
Other Titles: ACUTE EFFECTS OF DYNAMIC LUNGE MOVEMENT WITH NON-DOMINANT LEG VIBRATION ON SPRINT, BALANCE AND JUMPING
Authors: Kale, Mehmet
Keywords: Spor Bilimleri
Issue Date: 2019
Abstract: Bu çalışmanın amacı baskın olmayan bacağa (BOB) titreşim uygulanırken yapılan dinamik lunge hareketinin sprint, denge ve sıçramaya akut etkilerini incelemektir. Spor Bilimleri Fakültesinden fiziksel olarak aktif (haftanın ardışık 3 günü 1-2 saat), sağ baskın bacaklı, 38 erkek öğrenci çalışmaya gönüllü katılmıştır. Katılımcılar deney grubu [(DG)(n= 18)] ve kontrol grubu [(KG) (n= 20)]’na rastgele ayrılmıştır. DG’ye 4 mm genlik, 50 Hz ve 60 sn dinamik lunge hareketinde BOB’ye yapılan titreşim uygulaması, KG’ye aynı hareketi titreşimsiz şekilde tanıma ve alıştırma uygulamasından sonraki 7 gün içinde ön-testler ve uygulamaların ardından son-testler yapılmıştır. Uygulamalar sonrası katılımcılar 3 dk pasif dinlenmenin ardından 3dk dinlenme aralıklarıyla 2 tekrarlı 30 m sprint testine alınmıştır. Test bitiminde 90 sn dinlenmenin ardından 30 sn dinlenme aralıklarıyla 2 tekrarlı 30 sn statik denge ve 90 sn dinlenmenin ardından 30 sn dinlenme aralıklarıyla 2’şer tekrarlı skuat sıçrama (SS) ve aktif sıçrama (AS) testleri yapılmıştır. Ön-test ve son-testlerin grup içi karşılaştırmalarında Wilcoxon eşleştirilmiş iki örnek testi, gruplar arası karşılaştırmalarında Mann Whitney U testi kullanılmıştır. Anlamlılık düzeyi olarak p?0.05 alınmıştır. Gruplar arası ön-test karşılaştırmasında iki bacak ortalamasını içeren 30m sprint zamanı (t) ve sprint hızı (V) parametrelerinde, son-test karşılaştırmasında Güç parametresinde istatistiksel anlamlı fark bulunmuştur (sırasıyla Z= -2.08, -1.31 ve 2.22; p<0.05). Ön-test ve son-test grup içi karşılaştırmalarda DG’nin t, V, ön-arka denge oranı (DOÖn-Arka), SS ve AS parametrelerinde, KG’nin AU, AUBB ve AS parametrelerinde istatiksel anlamlı fark (sırasıyla Z= -2.02, -1.96, 2.43, -2.04, -2.54, -2.04, -2.39 ve -2.41; p<0.05) belirlenmiştir. Dinamik lunge hareketi sırasında BOB’ye uygulanan 60 sn titreşim akut olarak t, V, DOÖn-Arka, SS ve AS’yi etkilediğinden sonuç olarak sürat, denge, patlayıcı ve elastik kuvveti geliştirebileceği, AFBB ve AUBOB’ye yönelik antrenmanlarda kullanılabileceği ve dinamik lunge hareketiyle BOB’ye vibrasyon uygulaması ve farklı sprint mesafelerini içeren ayrıntılı yapılacak çalışmalarla özellikle sürat, kuvvet ve çabukluk gelişimi için antrenman bilimine katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
The purpose of this study was to investigate of the acute effects of dynamic lunge movement with non-dominant leg (NDL) vibration on sprint, balance and jumping. Volunteered physically active (1-2 hours in a week), right dominant legged, 38 male students from Faculty of Sport Sciences were participated to the study. They were divided into randomizely experimental group [(EG) (n=18)] and control group [(CG) (n=20)]. Each group participated to pre- and post-tests of sprint, static balance, squat jump (SJ) and countermovement jump (CMJ) in 7 days after the familiarization. Both groups stayed in the dynamic lunge position but EG was in 4 mm, 50 Hz, 60 sec acute vibration with NDL. Three minutes after, they participated to 2 times 30 m sprint test with 3min rest. Ninety seconds after they participated to two times 30 sec static balance test with 30 sec rest. Same procedure used for SJ and CMJ tests with the static balance test. Wilcoxon signed rank test was used for pre- and post-test comparisons within the groups. Mann Whitney U test was used for pre- and post training comparisons between the groups. Probability level was p?0.05. There were significant pre-test differences for sprint time (t) and velocity (V) and post-test difference for power including both legs (Z= -2.08 and -1.31, and 2.22; p<0.05, respectively). There were significant differences between pre- and post-test parameters of t, V, front-back balance rate (BRFB), SJ, and CMJ for EG (Z= -2.02, -1.96, -2.43, -2.04, and 2.54; p<0.05, respectively), stride length (SL), dominant leg SL (SLDL), and CMJ for CG (Z= -2.04, -2.39, and -2.41; p<0.05, respectively) . Because there were acute effects of 60 sec vibration with NDL at the dynamic lunge movement on t, V, BRFB, SJ and CMJ, it is concluded that it may develop for speed, balance, explosive and elastic power, use for training related to SFDL and SLNDL. Also, detailed studies about different sprint distances with vibrations on NDL leg at dynamic lunge movement may be effective for strength, speed and agility development in training sciences.
URI: https://doi.org/10.33689/spormetre.464143
https://app.trdizin.gov.tr/makale/TXpFek5UTTJOZz09
https://hdl.handle.net/20.500.13087/1037
ISSN: 1304-284X
2717-6347
Appears in Collections:TR-Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

8
checked on Oct 3, 2022

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.